top of page

Algemene Voorwaarden

                    

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verricht door of namens Recht met Hart.

artikel 1 Algemeen en vindplaats
 1. Recht met Hart is een eenmanszaak gevestigd te Breda, waarin mevrouw mr. N.T.G.M. Stoffelsen-Dings advies geeft en rechtsbijstand verleent aan cliënten op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht en voor cliënten als vertrouwenspersoon optreedt.

 2. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen op www.rechtmethart.nl en liggen ter inzage bij Recht met Hart, gevestigd te Breda, 4814 TT, aan het Bloemenblauwtje 36.

 

artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen Recht met Hart en een opdrachtgever en op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van opdrachtgever. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn voor Recht met Hart slechts bindend, indien deze schriftelijk met Recht met Hart zijn overeengekomen.

 2. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen van Recht met Hart. Deze kunnen derhalve ook een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

artikel 3 Opdracht
 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Recht met Hart. Dit geldt ook wanneer een opdracht expliciet of impliciet wordt verstrekt met het oog op uitvoering door één of meer bepaalde personen.

 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het staat Recht met Hart vrij een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meerdere personen die niet direct of indirect aan Recht met Hart zijn verbonden. Recht met Hart zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 3. Recht met Hart kan in elke stand van de opdracht een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan verdere uitvoering worden gegeven aan de opdracht. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 4. Recht met Hart is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling van declaraties, gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht te staken. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Recht met Hart voor opdrachtgever worden uitgevoerd.Indien de opdrachtgever griffierecht verschuldigd is wegens een procedure, dan dient hij er zorg voor te dragen dat dit verschuldigde bedrag na ontvangst van de betreffende nota terstond voldaan wordt. Bij gebreke van tijdige voldoening zal dit processuele consequenties hebben, die volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

 5. Recht met Hart is gerechtigd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde (inclusief rente en kosten) is voldaan.

 6. Recht met Hart is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Recht met Hart staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 7. Recht met Hart zal haar opdrachtgevers moeten identificeren. Recht met Hart kan van opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Recht met Hart is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 8.  Opdrachtgever dient Recht met Hart tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt.

 
artikel 4 Uitvoering van de opdracht en aansprakelijkheid
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van Recht met Hart mocht leiden, dan is deze steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Recht met Hart per gebeurtenis aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

 2. In het geval de verzekeraar in voorkomend geval niet tot uitkering mocht overgaan of indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Recht met Hart beperkt tot het door Recht met Hart met betrekking tot de betreffende opdracht gedeclareerde en ontvangen declaratiebedrag, zulks tot een maximum van € 15.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

 3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is - in afwijking van het bepaalde in lid 2 - de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het over de laatste zes maanden verschuldigde en ontvangen honorarium gedeelte, zulks tot een maximum van              € 15.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

 4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.

 5. Recht met Hart is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schadeveroorzakende apparatuur. Recht met Hart kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

 6. Het recht om te reclameren of schade te vorderen vervalt zes maanden na het doen of nalaten waarop de reclame of schadevergoeding is gebaseerd en in ieder geval uiterlijk zes maanden na de datum van de factuur waarop de betreffende diensten zijn gefactureerd, indien niet voordien de reclame of schadevordering expliciet en gedocumenteerd door Recht met Hart is ontvangen.

 

artikel 5 Opdrachtgever, vrijwaring en intellectueel eigendom
 1. Recht met Hart voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

 2. Opdrachtgever zal Recht met Hart vrijwaren voor vorderingen en bijkomende kosten van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Recht met Hart ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 3. Recht met Hart is niet gehouden tot het aanbrengen van een zaak dan wel het verschijnen in het geding/een procedure, indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde griffierecht aan Recht met Hart voldoet. Voor de eventuele schade die hier het gevolg van is, is Recht met Hart op géén enkele wijze aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Recht met Hart.

 4. Recht met Hart staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 5. De door Recht met Hart aan de opdrachtgever uitgebrachte nieuwsbrieven, notificaties, adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Recht met Hart komen uitsluitend aan Recht met Hart toe.

 6. Behoudens schriftelijke toestemming van Recht met Hart is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Recht met Hart te verspreiden, openbaar te maken, te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren, een en ander in de meest ruime zin des woords.

 

artikel 6 Hulppersonen
 1. Een aan Recht met Hart gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Recht met Hart hulppersonen in te schakelen, de kosten van deze hulppersonen aan de opdrachtgever in rekening te brengen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 2. Recht met Hart is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten alsook voor eventuele tekortkomingen van deze ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, deurwaarders, juristen en/of deskundigen, behoudens opzet of grove schuld van Recht met Hart.

artikel 7 Honorarium en Betaling
 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van de gewerkte uren, tenzij anders overeengekomen.

 2. Recht met Hart heeft het recht de uurtarieven te indexeren per 1 januari, minimaal conform de wettelijke indexering.

 3. Naast het honorarium zal Recht met Hart de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten in rekening brengen.

 4. Over alle door Recht met Hart verrichte diensten is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.

 5. Declaraties van Recht met Hart zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.

 6. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Recht met Hart aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan Recht met Hart buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Recht met Hart aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Recht met Hart, wordt voldaan.

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Recht met Hart aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

artikel 8 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van mw. Stoffelsen-Dings, of van de door Recht met Hart ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Recht met Hart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Recht met Hart niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 2. Recht met Hart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

 4. Voor zover Recht met Hart ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

 

artikel 9 Toepasselijk recht, strekking en geschillen
 1. Op de tussen Recht met Hart en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.

 2. Geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, worden uitsluitend beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Recht met Hart, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

 

bottom of page